• T6. Th2 23rd, 2024

tiền thưởng một lần một năm quy trình khai báo trực tuyến

Byawei

Th1 28, 2024

tiền thưởng một lần một năm quy trình khai báo trực tuyến

1, chuẩn bị\nTrước khi bắt đầu báo cáo trực tuyến tiền thưởng một lần trong năm, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị tài liệu sau đây:

1. tháng mười hai năm ngoái thanh toán;

2. tiền thưởng thường niên chi tiết;

3. mật khẩu khai thuế cá nhân;

Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

ii, hệ thống khai báo đăng nhập

Mở máy tính, nhập vào hệ thống khai báo thuế, nhập thông tin như số đăng ký thuế, mật khẩu khai báo thuế cá nhân, đăng nhập vào hệ thống khai báo.

3, chọn loại khai báo

Trong hệ thống khai báo, hãy chọn module \”thu nhập cá nhân\”, sau đó hãy chọn \”khai báo tiền thưởng một lần cả năm\”.

4, điền vào mẫu đơn

Trong báo cáo, điền thông tin có liên quan theo yêu cầu, bao gồm số nhận dạng người đóng thuế, tên người đóng thuế, số tiền thưởng một lần trong năm, vv. Đảm bảo thông tin được điền vào là thật và chính xác.

5, xác nhận kết quả khai báo

Sau khi điền xong, hãy kiểm tra cẩn thận thông tin đã điền để chắc chắn là không có gì sai. Không thể thay đổi một khi đã xác nhận kết quả khai báo. Nên hãy kiểm tra cẩn thận.

By awei